Regulamin korzystania z aplikacji mobilnej FILTTR dla specjalistów IT

§1

 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej ,,Regulaminem’’) określa zasady świadczenia usług drogą elektroniczną (zwanych dalej „Usługami”) przez Asistera Poland Sp. z o.o., zwaną dalej „Asistera” lub „Usługodawcą”, z wykorzystaniem aplikacji mobilnej FILTTR (dalej zwanej „Aplikacją”).
 2. Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz.1204 z późn. zm.).
 3. Usługodawcą usług opisanych w Regulaminie jest spółka pod firmą Asistera Poland sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Nowogrodzkiej 50/515, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym, przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000481625, kapitał zakładowy 5.000 PLN, NIP 7010400437.
 4. Usługobiorcą jest każdy użytkownik korzystający z usług opisanych w niniejszym Regulaminie świadczonych przez Asistera, zwany dalej Usługobiorcą lub Specjalistą.

§2

 1. Asistera świadczy usługę dostępu do systemu FILTTR będącą usługą świadczoną drogą elektroniczną, w rozumieniu ustawy, o której mowa w § 1 ust. 2 Regulaminu w ramach trzech obszarów funkcjonalnych zwaną dalej łącznie: Usługą.
 2. Usługa udostępnia funkcjonalność Lista funkcjonalności rejestracji specjalisty, część Usługi ograniczona do wyżej wymienionego zakresu funkcjonalnego nazywana jest dalej Usługą Rejestracji.
 3. Usługa udostępnia funkcjonalność Lista funkcjonalności parametryzacji Aplikacji, część Usługi ograniczona do wyżej wymienionego zakresu funkcjonalnego nazywana jest dalej Usługą Parametryzacji.
 4. Usługa udostępnia funkcjonalność Lista funkcjonalności odpowiadania na propozycje, część Usługi ograniczona do wyżej wymienionego zakresu funkcjonalnego nazywana jest dalej Usługą Komunikacji.
 5. Usługa udostępnia funkcjonalność Lista funkcjonalności udzielania poleceń, część Usługi ograniczona do wyżej wymienionego zakresu funkcjonalnego nazywana jest dalej Usługą Polecenia.
 6. Prawa wyłączne do treści udostępnianych w ramach Usługi, w szczególności prawa autorskie, prawa z rejestracji znaków towarowych przysługują Asistera, podmiotom, z którymi Asistera zawarła stosowne umowy lub podmiotom trzecim.

§3

 1. Dostęp do Usługi następuje po wykonaniu procedury rejestracji specjalisty.
 2. Wykonanie procedury rejestracji specjalisty równoznaczne jest z zawarciem pomiędzy Usługobiorcą, a Asistera umowy o świadczenie Usług na zasadach wynikających z Regulaminu.
 3. Usługobiorca za pośrednictwem Usługi Rejestracji może wyrazić zgodę na przetwarzanie jego wizerunku zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631 z późn. zm.).
 4. Wszelkie wiadomości, wnioski, wyjaśnienia Usługobiorcy przesłane w ramach korzystania z Usługi są traktowane jako wiążące.
 5. Jeżeli Usługobiorca posiada możliwość odbierania wiadomości w ramach Usługi, to przesłanie w ramach Usługi wiadomości do Usługobiorcy traktuje się jako dostarczenie Usługobiorcy komunikatu w niej zawartego, co nie wymaga potwierdzenia przy pomocy innego kanału komunikacji.
 6. Asistera nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie z Usługi przez nieuprawnione osoby trzecie, na szkodę Usługobiorcy.

§4

 1. Niedozwolonym jest korzystanie z Usługi w celu naruszającym obowiązujące prawo.
 2. Układ, zamieszczone materiały oraz każdy element Aplikacji podlega ochronie prawnej, w szczególności na mocy ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 904 z późn. zm.) i ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1117 z późn. zm.). Zabronione jest kopiowanie materiałów, a także ich rozpowszechnianie w jakiejkolwiek formie bez wyraźnej zgody Asistera.
 3. Asistera ma prawo do wstrzymania dostępu do Aplikacji Usługobiorcy, który:
  1. wykorzystuje Aplikacje do celów niezgodnych z jego przeznaczeniem lub na szkodę osób trzecich,
  2. narusza obowiązujące prawo, postanowienia niniejszego Regulaminu lub dobre obyczaje.

§5

 1. Asistera dołoży starań, aby korzystanie z Aplikacji było możliwe dla użytkowników wszystkich typów urządzeń mobilnych (tablet, telefon) pracujących pod kontrolą systemu Android w wersji od 4.1 wzwyż oraz wszystkich typów połączeń internetowych. Jednakże Asistera nie gwarantuje i nie odpowiada za to, że każda kombinacja tych czynników umożliwia korzystanie z Aplikacji.
 2. Asistera nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne bądź ograniczenia techniczne występujące na urządzeniu mobilnym (firewall’e – blokady, niewłaściwe wersje odtwarzacza plików multimedialnych, programy antywirusowe i inne), a które uniemożliwiają dostęp do treści zawartych w Aplikacji.
 3. Jakiekolwiek próby korzystania z Aplikacji w sposób niezgodny z niniejszym Regulaminem mogą pociągnąć za sobą bez uprzedzenia nieodwracalne zablokowanie dostępu do Aplikacji oraz stosowne kroki prawne ze strony Asistera bądź właściwych organów.
 4. Asistera nie ponosi odpowiedzialności za:
  • szkody spowodowane nieprawidłowym korzystaniem przez Usługobiorcę z Aplikacji,
  • problemy w funkcjonowaniu Aplikacji, jeżeli nastąpiły one wskutek zdarzeń, których Asistera przy zachowaniu należytej staranności nie była w stanie przewidzieć lub którym nie mogła zapobiec oraz zdarzeń losowych o charakterze siły wyższej,
  • następstwa korzystania z Aplikacji niezgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu,
  • przerwy w świadczeniu Usługi w przypadku zaistnienia przyczyn technicznych lub niezależnych od Asistera,
  • utratę danych spowodowaną awarią sprzętu Usługobiorcy, systemu stosowanego przez Usługobiorcę lub też innymi okolicznościami niezależnymi od Asistera.

§6

 1. Usługobiorcy za podjęcie pracy za pośrednictwem Portalu Filttr, będzie przysługiwać jednorazowy bonus w wysokości 1000 zł powiększone o obowiązującą stawkę podatku VAT, płatne na podstawie faktury wystawionej przez Usługobiorcę. Jeżeli Usługobiorca nie przepracuje 3 miesięcy, przyznany bonus podlega zwrotowi w terminie 7 dni od dnia zaprzestania pracy.

§7

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące usług opisanych w niniejszym regulaminie należy zgłaszać na numer telefonu: +48 690 909 110 lub email: hello@filttr.pl.
 2. Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, dokładny adres i numer telefonu składającego reklamację jak również dokładny opis i powód reklamacji.
 3. Reklamacje rozpatrywane są niezwłocznie po ich otrzymaniu, w kolejności wpływania.
 4. O sposobie rozpatrzenia reklamacji osoba składająca reklamację poinformowana zostanie w sposób, w jaki została zgłoszona reklamacja lub na adres podany w reklamacji.

§8

 1. Administratorem Danych, w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych jest Asistera. Dane osobowe przetwarzane są w następujących celach:
  1. w związku z koniecznością realizacji świadczonych usług przez Asistera,
  2. w związku z rejestracją konta Usługobiorcy w Aplikacji,
  3. dla celów związanych z przesyłaniem informacji marketingowych (pod warunkiem wyrażenia stosownej zgody przez Usługobiorcę),
  4. w związku z korespondencją,
  5. dla potrzeb technicznych i statystycznych Aplikacji.
 2. Każdy Usługobiorca ma prawo wglądu i aktualizacji danych dotyczących jego osoby. Podanie danych ma charakter dobrowolny, choć jest to niezbędne, by mogły zostać zrealizowane cele wskazane w pkt. 2. Usługobiorca ma prawo do wniesienia pisemnego, w miarę możliwości i uznania Usługobiorcy – umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych ze względu na swoją szczególną sytuację, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych, gdy Administrator Danych zamierza je przetwarzać w celach marketingowych lub wobec przekazywania danych osobowych innemu administratorowi danych.
 3. Asistera oświadcza, że stosuje środki techniczne i organizacyjne mające na celu zabezpieczenie powierzonych danych osobowych stosownie do przepisów, o których mowa w art. 36-39 oraz spełnia wymagania określone w przepisach, o których mowa w art. 39a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. W szczególności Asistera oświadcza, że opracował i wdrożył politykę bezpieczeństwa oraz instrukcję zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych.
 4. Asistera zastrzega sobie prawo udostępniania danych urzędom i organom uprawnionym do przetwarzania danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa np. organom ścigania, sądom.

§9

 1. Usługobiorca może w każdym czasie rozwiązać z Asistera umowę o świadczenie usług opisanych w niniejszym Regulaminie, poprzez wysłanie wiadomości email zawierającej wypełniony formularz oświadczenia o rozwiązaniu umowy. Asistera może zweryfikować prawdziwość oświadczenia poprzez wysłanie na adres e-mail przypisany do Usługobiorcy prośby o potwierdzenie oświadczenia.
 2. W przypadku potwierdzenia oświadczenia umowa ulega rozwiązaniu ze skutkiem natychmiastowym.
 3. Asistera zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy z Usługobiorcą, który narusza postanowienia Regulaminu.
 4. Jeżeli umowa została rozwiązana na podstawie decyzji Asistera, Usługobiorca nie może dokonać ponownej rejestracji w Aplikacji bez uprzedniej zgody Asistera.
 5. Asistera zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu za uprzednią notyfikacją zamieszczoną w Aplikacji.

Lista funkcjonalności aplikacji mobilnej Filttr

 • Rejestracja
 • Parametryzacja aplikacji
 • Odpowiedź na przesłaną ofertę
 • Polecenie oferty

Rejestracja:

Rejestracja

Umożliwia założenie konta w aplikacji mobilnej. Użytkownik może zarejestrować się na kilka sposobów:

 • LinkedIn – wystarczy podać login oraz hasło do profilu w LinkedIn. Pojawi się wtedy informacja o podłączeniu aplikacji Filttr do tego konta. Po jej zaakceptowaniu następuje rejestracja w aplikacji.
 • Facebook – wystarczy podać login oraz hasło do konta na Facebooku. Po ich poprawnym wprowadzeniu i zalogowaniu się następuje rejestracja w aplikacji.
 • Przez e-mail – wymaga podania adresu e-mail oraz dwukrotnie, hasła. Po ich podaniu na wpisany przez użytkownika e-mail zostaje wysłana wiadomość z linkiem aktywacyjnym. Po kliknięciu w ten link, konto zostaje aktywowane a w aplikacji mobilnej pojawia się następny ekran informujący o potrzebie wgrania pliku CV. Po jego wgraniu następuje rejestracja w aplikacji.

Logowanie

Umożliwia zarejestrowanym użytkownikom zalogowanie się do aplikacji w celu korzystania ze wszystkich poniżej opisanych funkcjonalności.

Wylogowanie się:

Funkcjonalność umożliwiająca wylogowanie się z aplikacji mobilnej.

Parametryzacja aplikacji:

Ustawienie preferencji

Ta funkcjonalność daje użytkownikom możliwość określenia swoich osobistych preferencji. Mają one wpływ na przesyłane użytkownikowi, oferty pracy. Użytkownik może ustawić następujące preferencje:

 • Lokalizacja obecnego miejsca pracy
 • Gotowość do pracy zdalnej
 • Gotowość do zmiany miejsca zamieszkania na terenie PL
 • Gotowość do zmiany miejsca zamieszkania za granicę
 • Gotowość do podróży
 • Przedział oczekiwanego wynagrodzenia „do ręki”

Wgranie pliku CV:

Ta funkcjonalność umożliwia użytkownikowi przesłanie pliku CV. Można je wgrać poprzez Dropbox’a lub e-mail z linkiem do strony z upload’em pliku.

Odpowiedź na przesłaną ofertę:

Odpowiedź na ofertę

Każdy użytkownik może odpowiedzieć na przesłaną mu ofertę. Może ją zaakceptować lub odrzucić.

Polecenie oferty

Polecenie

Oprócz odpowiedzi na przesłaną ofertę, użytkownik może ją również polecić znajomemu, wystarczy, że poda adres e-mailowy osoby, do której chce wysłać tę ofertę.

REGULAMIN OKREŚLAJĄCY ZASADY UCZESTNICTWA W PROGRAMIE „Polecaj i Zarabiaj”

§1
Definicje

 1. Nagroda – gratyfikacja pieniężna w łącznej wysokości określonej w § 4 punkt 4 i 5 Regulaminu. Sposób nabywania uprawnień do Nagrody i jej wypłaty określa § 4 Regulaminu.
 2. Organizator Programu (dalej zwany „Organizatorem”) – firma Asistera Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Nowogrodzkiej 50/515, 00-695 Warszawa; zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców KRS pod numerem: 0000481625, NIP: 7010400437, REGON: 146941844, przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
 3. Osoba Polecająca – osoba fizyczna, pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.
 4. System FILTTR – platforma desktopowa (www.filttr.pl) i Aplikacja Mobilna FILTTR organizująca kontakty pracodawców z osobami poszukującymi pracy.
 5. Aplikacja Mobilna FILTTR – aplikacja na urządzenia mobilne o nazwie FILTTR dostępną do pobrania pod adresem https://play.google.com/store/apps/details?id=pl.filttr.android.
 6. Program – Program Rekomendacji “Polecaj i Zarabiaj” stanowiący system dystrybucji i promocji wybranych ofert pracy w branży IT za pośrednictwem Systemu FILTTR; polega na przekazaniu Osobie Polecającej Nagrody, po spełnieniu warunków określonych w niniejszym Regulaminie.
 7. Osoba Polecana – osoba, będąca specjalistą z branży IT, która po raz pierwszy zarejestrowała się w Systemie FILTTR w wyniku Polecenia wysłanego przez Osobę Polecającą w sposób wskazany w §3 i odpowiedziała pozytywnie na konkretną ofertę pracy z Polecenia osoby Polecającej.
 8. Uczestnik Programu – Osoba Polecająca lub Osoba Polecana.
 9. Polecenie – zaproszenie do Rejestracji w Systemie FILTTR lub wysłanie pocztą elektroniczną konkretnej oferty pracy za pomocą Systemu FILTTR w sposób i na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie lub wysłanie do Organizatora poprzez stronę: http://filttr.pl/polecajizarabiaj/#/login informacji o Potencjalnym Pracodawcy (adres poczty elektronicznej osoby reprezentującej Potencjalnego Pracodawcę).
 10. Potencjalny Pracodawca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej zainteresowana korzystaniem z usług Organizatora za pomocą Systemu FILTTR.
 11. Rejestracja – przesłanie przez Uczestnika Programu za pomocą Systemu FILTTR do Systemu FILTTR co najmniej następujących danych: imiona i nazwisko, nr telefonu, adres mailowy, adres, informacje potwierdzające posiadane wykształcenie, doświadczenie oraz kompetencje.
 12. Oferty Pracy – oferty pracy zarejestrowane przez Organizatora w Systemie FILTTR.

§2
Postanowienia
ogólne

 1. Niniejszy Regulamin stanowi podstawę prawną działania Programu, jednocześnie określając prawa i obowiązki Osoby Polecającej, Osoby Polecanej oraz obowiązki Organizatora.
 2. Regulamin Programu udostępniany jest za pośrednictwem Aplikacji Mobilnej FILTTR oraz na stronie internetowej http://filttr.pl/Regulamin. Akceptacja Regulaminu Programu jest warunkiem uczestnictwa w Programie.
 3. Okres trwania Programu nie jest oznaczony. Organizator może zakończyć Program z miesięcznym wyprzedzeniem, o czym poinformuje za pośrednictwem Aplikacji Mobilnej FILTTR lub umieści stosowną informację na stronie internetowej http://filttr.pl

§3
Przystąpienie
do programu

 1. Osoba Polecająca może uczestniczyć w Programie za pośrednictwem Aplikacji Mobilnej FILTTR lub wykorzystując stronę internetową www.filttr.pl przez łącze w informacji mailowej o konkretnej oferty pracy lub wysyłając informacje o aplikacji za pomocą Systemu FILTTR w sposób i na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 2. Polecenie przez System FILTTR rozumie się jako zgłoszenie do Programu.
 3. Uczestnikami Programu nie mogą być pracownicy i współpracownicy Organizatora oraz spółek wykorzystujących System FILTTR, wykonujący zadania handlowo-rekrutacyjne w siedzibie głównej i oddziałach regionalnych Organizatora, a także członkowie ich najbliższej rodziny. Przez członków najbliższej rodziny rozumie się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, małżonków rodzeństwa, krewnych w linii bocznej i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.
 4. Samo zgłoszenie, przystąpienie do Programu lub jakakolwiek inna sytuacja poza wskazaną w § 4 ust. 4 lub 5 wraz z wyłączeniem zawartym w § 3 ust. 3 nie może być podstawą roszczenia o wypłatę Nagrody.
 5. Organizator przesyła Uczestnikowi Programu wybrane Oferty Pracy.
 6. Uczestnik Programu uprawniony jest do przesłania Polecenia do dowolnej liczby Osób Polecanych. Wraz z Poleceniem, Osoba Polecająca prześle Osobie Polecanej łącze umożliwiające rejestrację w systemie FILTTR lub informację o konkretnej Ofercie Pracy wraz z wyjaśnieniami i wskazówkami dotyczącymi dalszych warunków uczestnictwa w Programie.
 7. Osoba Polecana w razie zainteresowania, dokonuje Rejestracji w Systemie FILTTR lub pozytywnie (przycisk TAK) odpowiada na konkretną Ofertę Pracy.

§4
Oświadczenia
i zasady uczestnictwa
w programie

 1. Osoba Polecająca uczestniczy w Programie w sposób wskazany poniżej.
 2. Uczestnik Programu nie może polecić samego siebie jako Osobę Polecaną ani jako reprezentanta Potencjalnego Pracodawcy.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo wyłączenia z Programu Uczestników Programu, których dane aplikacyjne lub profile odbiegają od wymaganych kryteriów na dane stanowisko pracy lub nie spełniają Regulaminem lub prawem przewidzianych wymogów niezbędnych dla przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego. W takiej sytuacji Osoba Polecająca nie uzyskuje prawa do Nagrody.
 4. Jeżeli w wyniku przesłania Polecenia do Osoby Polecającej, Osoba Polecana dokona Rejestracji i w okresie 3 miesięcy od daty Rejestracji pozytywnie odpowie na konkretną ofertę pracy zgodnie z postanowieniami § 3 powyżej i przystąpi do procesu rekrutacyjnego w rezultacie czego zostanie zatrudniona lub nawiąże współpracę na potrzeby danego projektu z zastrzeżeniem że podpisanie umowy o pracę lub współpracy powinno nastąpić nie później niż w okresie 3 miesięcy od daty Polecenia oraz przepracuje okres wynoszący minimum 5 dni, to Osoba Polecająca uzyska prawo do Nagrody w wysokości 2000 zł (słownie: dwa tysiące złotych).
 5. Jeżeli w wyniku przesłania przez Osobę Polecającą do Organizatora informacji o Potencjalnym Pracodawcy zostanie nawiązana współpraca pomiędzy Potencjalnym Pracodawcą a Organizatorem w wyniku której w okresie 3 miesięcy od daty Polecenia Potencjalny Pracodawca podpisze umowę o pracę lub współpracę z przynajmniej jednym kandydatem pozyskanym za pomocą Systemu FILTTR, to Osoba Polecająca uzyska prawo do Nagrody w wysokości 1000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych).
 6. Za polecenie jednej tej samej Osoby Polecanej skutkujące nawiązaniem z nią współpracy Osobie Polecającej w żadnym wypadku nie może przysługiwać więcej niż jedna Nagroda. Za przesłanie przez Osobę Polecającą informacji o Potencjalnym Pracodawcy skutkujące nawiązaniem współpracy pomiędzy Organizatorem a Potencjalnym Pracodawcą oraz nawiązaniem przez Potencjalnego Pracodawcę stosunku pracy lub współpracy z przynajmniej jednym kandydatem za pomocą Systemu FILTTR, Osobie Polecającej w żadnym wypadku nie może przysługiwać więcej niż jedna Nagroda. Osobie Polecającej nie przysługują dodatkowe Nagrody w przypadku gdy Potencjalny Pracodawca nawiążę stosunek pracy lub współpracy z więcej niż jednym kandydatem pozyskanym za pomocą Systemu FILTTR.
 7. Informacje o Nagrodzie będą przesyłane do Osoby Polecającej za pośrednictwem Aplikacji Mobilnej FILTTR lub pocztą elektroniczną na adres Osoby Polecającej.
 8. Nagroda zostanie wypłacona, po spełnieniu się warunków wskazanych w ust. 4 lub 5 na podany wcześniej, przez Osobę Polecającą, numer konta oraz po przekazaniu przez Osobę Polecającą Organizatorowi wszelkich oświadczeń lub dokonaniu wszelkich czynności koniecznych do wypłaty Nagrody.
 9. Daną Osobę Polecaną lub Potencjalnego Pracodawcę może polecić tylko jedna Osoba Polecająca. W przypadku większej ilości poleceń, decyduje to, z czyjego linku Osoba Polecana dokona Rejestracji jako pierwsza lub kto pierwszy prześle Organizatorowi informację o Potencjalnym Pracodawcy.
 10. Nagroda jest wypłacana na podstawie niniejszego Regulaminu. Nagroda jest wypłacana w całkowitej kwocie określonej w paragrafie 4 punkt 4 i 5 Regulaminu i podlega opodatkowaniu zgodnie z obowiązującymi przepisami. W przypadku gdy na Organizatorze będą ciążyły wymogi o charakterze podatkowym, Osoba Polecająca złoży wszelkie wymagane oświadczenia oraz dokona niezbędnych do tego czynności.

§5
Ochrona danych
osobowych i polityka
prywatności

 1. Administratorem danych, w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, jest Organizator. Dane osobowe Uczestników Programu przetwarzane są w następujących celach:
  1. uczestnictwa w Programie;
  2. ustalenie osób uprawnionych do Nagrody oraz ich przyznanie przez Organizatora;
  3. opublikowanie danych na Stronie Internetowej Organizatora oraz w mediach społecznościowych i innych materiałach komunikacyjnych i marketingowych Organizatora w przypadku przyznania Nagrody;
  4. w związku z korespondencją;
  5. dla potrzeb technicznych i statystycznych Organizatora.
 2. Dane osobowe Uczestników Programu przekazane przez nich przetwarzane są w następujących celach:
  1. realizacji Programu Organizatora;
  2. realizacji procesów rekrutacji;
  3. w związku z korespondencją;
  4. dla potrzeb technicznych i statystycznych Organizatora.
 3. Uczestnicy Programu mają prawo wglądu i aktualizacji danych dotyczących ich osoby, a także możliwość zgłoszenia sprzeciwu na dalsze przetwarzanie ich danych. Podanie danych ma charakter dobrowolny, choć jest to niezbędne, by mogły zostać zrealizowane cele wskazane w ust. 1 niniejszego paragrafu.
 4. Dla celów związanych z uczestnictwem w Programie Organizator przetwarzał będzie następujące dane osobowe:
  1. imię i nazwisko;
  2. adres zamieszkania;
  3. adres korespondencyjny;
  4. numer rachunku bankowego;
  5. numer NIP (w przypadku chęci otrzymania faktury);
  6. nr telefonu;
  7. adres e-mail;
 5. Organizator zapewnia bezpieczeństwo danych osobowych Uczestników Programu, gdyż stosuje środki ochrony fizycznej, organizacyjnej oraz sprzętowej niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzanych danych osobowych w ramach Programu, zgodne z wymogami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
 6. Organizator jest uprawniony do ujawnienia danych osobowych przez siebie administrowanych jedynie podmiotom uprawnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
 7. Organizator odpowiada jedynie za działania własne związane z ochroną danych osobowych. Organizator w szczególności nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za działania Uczestników Programu stanowiące naruszenia przepisów powszechnie obowiązującego prawa, dobrych obyczajów oraz Regulaminu.
 8. Cofnięcie zgody Uczestnika Programu na przetwarzanie jego danych osobowych jest równoznaczne z wycofaniem się z Programu. Organizator niezwłocznie zaprzestanie dalszego przetwarzania danych osobowych na potrzeby Programu.

§6
Przepisy końcowe

 1. Do kontroli prawidłowości realizacji Programu, zgłaszania wszelkich reklamacji i zapytań Organizator wyznaczył Marketing Communications Manager.
 2. Wyznaczona osoba nadzorować będzie wykonanie przez Organizatora wszelkich zobowiązań wynikających z niniejszego Regulaminu.
 3. Wszelkie sprawy związane z realizacją Programu należy kierować na adres poczty elektronicznej e-mail hello@filttr.pl
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego regulaminu z ważnych przyczyn, obejmujących w szczególności:
  1. niską skuteczność Programu;
  2. zmianę powszechnie obowiązującego prawa mającego zastosowanie do Programu;
  3. zmianę warunków biznesowych;
  4. istotne wady w działaniu Programu;

  pod warunkiem, że nie naruszy to już nabytych przez Osoby Polecające praw. O każdorazowej zmianie regulaminu Organizator poinformuje za pośrednictwem strony internetowej lub mailowo w terminie 3 dni roboczych przed wprowadzeniem zmian.

 5. W przypadku otrzymania informacji przez Organizatora o wykorzystywaniu Programu w sposób naruszający przepisy prawa lub godzący w dobre obyczaje lub powszechnie obowiązujące normy obyczajowe i społeczne lub też w przypadku naruszenia przez Osobę Polecającą postanowień Regulaminu, Organizator zastrzega sobie w każdym czasie prawo wykluczenia Uczestnika Programu z Programu oraz pozbawienia go prawa do Nagród oraz żądania ich zwrotu, a w szczególności gdy:
  1. Osoba Polecająca lub Osoba Polecana podała Organizatorowi nieprawdziwe lub nieprawidłowe dane, w szczególności nieprawidłowy adres e-mail;
  2. Uczestnik Programu nie spełnia warunków Regulaminu;
 6. W przypadku ogłoszenia zakończenia Programu, wszystkie zgłoszenia dokonane przed ogłoszeniem zostaną zakwalifikowane do Programu.
 7. Organizator nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za działania Uczestników Programu. W szczególności Organizator nie odpowiada za jakiekolwiek nieprawidłowości będące następstwem nierzetelnych lub nieprawdziwych oświadczeń Osoby Polecającej lub Osoby Polecanej.
 8. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie znajdą odpowiednie przepisy prawa polskiego.
 9. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 05.02.2016.