Polityka prywatności

1

Użyte w niniejszej Polityce Prywatności pojęcia mają następujące definicje:

 1. Asistera Poland Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z
  siedzibą w Warszawie (00-965 Warszawa ul. Nowogrodzka 50/515), wpisana do
  rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy,
  XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000481625,
  NIP: 7010400437, REGON: 146941844 z kapitałem zakładowym w wysokości 5.000 zł
 2. Usługobiorca – każdy użytkownik korzystający z usług aplikacji mobilnej FILTTR
 3. Polityka Prywatności – niniejszy dokumenty.
 4. Aplikacja – aplikacja mobilna FILTTR.

2

Administratorem danych, w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, jest Właściciel tj. firma Asistera Poland Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” z siedzibą w Warszawie (00-965 Warszawa ul. Nowogrodzka 50/515). Dane osobowe przetwarzane są w następujących celach:

 1. w związku z koniecznością realizacji świadczonych usług przez Właściciela,
 2. w związku z rejestracją konta Usługobiorcy w Aplikacji,
 3. dla celów związanych z przesyłaniem informacji marketingowych (pod warunkiem wyrażenia stosownej zgody przez Usługobiorcę),
 4. w związku z korespondencją,
 5. dla potrzeb technicznych i statystycznych Aplikacji.

3

Każdy Usługobiorca ma prawo wglądu i aktualizacji danych dotyczących jego osoby. Podanie danych ma charakter dobrowolny, choć jest to niezbędne, by mogły zostać zrealizowane cele wskazane w pkt. 2. Usługobiorca ma prawo do wniesienia pisemnego, w miarę możliwości i uznania Usługobiorcy – umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych ze względu na swoją szczególną sytuację, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych, gdy Administrator Danych zamierza je przetwarzać w celach marketingowych lub wobec przekazywania danych osobowych innemu administratorowi danych.

4

Właściciel oświadcza, że stosuje środki techniczne i organizacyjne mające na celu zabezpieczenie powierzonych danych osobowych stosownie do przepisów, o których mowa w art. 36-39 oraz spełnia wymagania określone w przepisach, o których mowa w art. 39a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. W szczególności Właściciel oświadcza, że opracował i wdrożył politykę bezpieczeństwa oraz instrukcję zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych.

5

Właściciel zastrzega sobie prawo udostępniania danych urzędom i organom uprawnionym do przetwarzania danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa np. organom ścigania, sądom.